Collection of 4000+ Christian Songs and Lyrics Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

Category Archives: Malayalam

യിസ്രായേലിൻ സേന നായകനേശു രാജൻ

യിസ്രായേലിൻ സേന നായകനേശു രാജൻപരിപാലകൻ എന്നാത്മ കാവൽക്കാരൻമയങ്ങുകില്ല തെല്ലും ഉറങ്ങുകില്ലഒരു നാളും എന്നെ കൈവെടിയുകില്ല…ഒരു സൈന്യം എൻ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലുംപിൻവാങ്ങുകില്ലൊരു നാളിലും ഞാൻയഹോവ എന്നുമെൻ ജീവബലംഎൻ ഹൃദയം തെല്ലും കുലുങ്ങുകയില്ല…കൂരിരുൾ താഴ്-വര നടുവിൽ നടന്നീടിലുംകർത്തൻ കരമെനിക്കവലംബമേ!പഴി ദുഷി നിന്നകൾ പെരുകീടുമ്പോൾപരത്തിലെൻ പ്രതിഫലം ഏറിടുന്നേ!മരുവിലെൻ സഹായവും പരിചയും കോട്ടയുമേഏകനായ് എന്നെ നടത്തുവാൻകൃപയൊന്നു മാത്രമെൻ ആധാരമേ!യേശുവെപ്പോൽ ഞാനും ജീവിക്കുവാൻ…അകലെയെൻ ആനന്ദ പുരമിതാ കാണുന്നു ഞാൻഅവിടമാണേഴയിൽ പ്രിയ ഭവനംമരണത്തിൻ ശക്തിയെ ജയിച്ചു ഞാനുംഅനശ്വരമാം ഗേഹം പൂകീടുമേ!

Read More 

യിസ്രയേലിന്റെ രാജാവേ സർവ്വ

യിസ്രയേലിന്റെ രാജാവേസർവ്വ വെളിച്ചത്തിനും ഉടയവനെഅങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേഎന്നിലൂടെ ഒഴുകണമേ(2)ദൈവത്മാവേ പരിശുദ്ധത്മാവേനിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേഅങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ1 ചെന്നായ് നടുവിലും ഒരു കുഞ്ഞാടെപോൽഎങ്ങും നിൻ വെളിച്ചം പകർന്നിടുവാൻആത്മ നിറവെന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേആത്മ ശക്തി എന്നിൽ പകരണമേ(2);- 2 ഭുതങ്ങൾ ഓടിടും നിൻ ആത്മാവിനാൽരോഗങ്ങൾ മാറിടും നിൻ ശക്തിയാൽദേശങ്ങളും കീഴടങ്ങിടുമെനിൻ ആത്മ നിറവെന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ(2);-3 അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻഭൂമിയിലെങ്ങും സാക്ഷിയാകാൻപ്രതികുല കാറ്റിൽ വീണിടാതെശക്തിയോടെ കുതിച്ചു മുന്നേറുവാൻ(2);-

Read More 

യോഗ്യനല്ല ഞാൻ അപ്പനാണേ എന്റെ

യോഗ്യനല്ല ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിൻ മകൻആകുവാൻ യോഗ്യനല്ല (2)കാൽവറിയിലെ ത്യാഗത്തിനാലെഎന്നെയും യോഗ്യനാക്കി (2)അപ്പനാണേ എന്റെ താതനാണെഅവൻ എന്റെ മാത്രം ആണേ (2)2 നിന്നതല്ല ഞാൻ നിന്നതല്ല നിൽക്കുവാൻഞാനേതും യോഗ്യനല്ല (2)കരിരുംമ്പാണിയാൽ പാടുള്ളപാണിയാൽ എന്നെ നിറുത്തിയതാം (2)3 പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ ആണ്ടിരുന്നെന്നെവെളിച്ചമായി മാറ്റിയവൻ (2)അവൻ എന്റെ യേശു അവൻ എന്റെ താതൻഅവൻ എന്റെ സർവ്വവുമേ (2)4 യേശു എൻ സങ്കേതം എൻ കോട്ടയും ആശ്രയം യേശുവിൽ മാത്രമാണെ (2)അവൻ എന്റെ വൈദ്യനും രോഗത്തിന് ശാന്തിയും ആരിലും ഉന്നതൻ നീ(2)5 […]

Read More 

യോഗ്യതയില്ലേശുവേ യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ

യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കു യേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രംപുകഴുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലിയേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ ദിവ്യ കരുണ മാത്രംഇനിയും കാക്കണം ഇനിയും പുലർത്തണംഇനിയും നടത്തണം തിരുഹിതംപോൽ (2 )കാലുകൾ ഏറെ വഴുതിടുമെന്നെൻഹൃദയത്തിൽ തോന്നിടും വേളകളിൽകാലിനു ദീപമായി പാതയ്ക്കൊളിയായ്തിരുവചനം എന്നെ നടത്തിടേണം (2)യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രംആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചാർത്തിടുവാനായ് കാൽവരിദർശനം എന്നും മുമ്പിൽകണ്ടിടുവാനായ് കൃപയേകിടേണംപ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം (2)യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രം പുകഴുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലിയേഴയ്ക്കു യേശുവേ നിൻ […]

Read More 

യോഹന്നാൻ ചാരിയ തിരുമാർവ്വിൽ

യോഹന്നാൻ ചാരിയ തിരുമാർവ്വിൽ ഞാനും ചാരേട്ടൻ യേശു ദേവാആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദനങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ…1 വ്യാധികൾ കൊണ്ടു വലഞ്ഞവരെആധികൾ നീക്കി നീ സൗഖ്യമാക്കി (2)ആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ… (2)2 മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നായിരങ്ങൾമനസ്സലിഞ്ഞവർക്കു നീ അപ്പമേകി (2)ആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ…(2)3 കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞതാൽ ഭ്രഷ്ടരായി ഉറ്റവർ പോലും വെറുത്തവരെ (2)സ്നേഹത്തിൻ കൈ നീട്ടി ചേർത്തവനേനിറയ്ക്ക നീ എന്നെ ആ സ്നേഹത്തിനാൽ (2)4 ക്രൂശിൽ നിൻ പാണി തുളച്ചവർക്കായി “പൊറുക്കണേ” […]

Read More 

യേശുവിൻ നാമമായ് പോയിടും

യേശുവിൻ നാമമായ് പോയിടും ഞാൻ തൻ സാക്ഷിയായി നിന്നിടും ഞാൻആരെല്ലാം എന്നെ വെറുത്താലും ആരൊക്കെ എന്നെ തഴഞ്ഞാലുംയേശുവേ നീ മാത്രമെൻ പിതാവായ്യേശുവേ നീ മാത്രമെൻ മാതാവായ്യേശുവേ നീ മാത്രമെൻ സ്നേഹിതനായ്യേശുവേ നീ മാത്രമെൻ നായകനായ്അവസാന തുള്ളി നിണവും അങ്ങേയ്കയ്എൻ അവസാന ശ്വാസവും അങ്ങേയ്കയ്പോർകളത്തിൽ യോദ്ധാവ് പോലെ തരുന്നിതാ എന്നെ നിൻ വേലയ്ക്കായ്നല്ല ദാസനെ എന്ന വിളി കേൾക്കുവാൻതന്നതിലോക്കെയും വിശ്വസ്തനായി തന്നിടുന്നെന്നെ നിൻ വേലയ്കായ്പണിയുകെന്നെ ദിനം തോറും തന്നെതാൻ ത്വാജിച്ച് ക്രൂശേടുപ്പാൻഅനുസരണയോടെ അനുഗമിപ്പാൻനല്ല ഗുരുവായ അങ്ങയുടെശിഷ്യനായി ഞാൻ നിന്നിടട്ടെ

Read More 

യേശുവിൻ പാദത്തിൽ

യേശുവിൻ പാദത്തിൽ അണഞ്ഞിടുന്നോർക്കവൻ ആശ്വാസദായകൻ ആന്ദദായകൻ ഇമ്പമോടിന്നു തൻ സന്നിധിയിൽ വന്നാൽ തുമ്പമെല്ലാം തീർത്തിടും കണ്മണി പോൽ കാത്തിടുംനൊമ്പരമാർന്ന നിൻ ഹൃദയ കവാടമിന്നിമ്പമോടെ നീ തുറന്നാൽ ഉന്നതനന്ദനൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ സ്വന്തമായ് നിന്നെ തീർത്തിടുമെ ആശയില്ലാതുള്ള വേളകളിൽ നിന്നിൽ ആശ വെയ്ക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്ക ഈശനിൻ സന്നിധെ പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ ആശ്വാസത്തിനായ് അണഞ്ഞിടുന്നു

Read More 

യേശുവിൻ പാതെ നാം പോയിടാം

യേശുവിൻ പാതെ നാം പോയിടാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാംക്രിസ്തു സഭയെ പണിയുവാനായ്യാത്ര തുടരാം പോയിടാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4)പ്രതിഫലമൊന്നും നോക്കേണ്ട നീപ്രതികൂലമെല്ലാം അതിജീവിക്കകല്ലും മുള്ളും പാതയിലെല്ലാംതടസ്സമായ് നിന്നീടാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4)ലോകം നിന്നെ വെറുത്തീടാംനഷ്ടം നിന്നെ ഞെരുക്കീടാംലാഭമായ് കരുതിയതെല്ലാംനഷ്ടമായ് തീർന്നീടാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4)ക്രിസ്തു സഭയെ പണിയുവാനായ്ലാഭമായ് കരുതിയതെല്ലാംനഷ്ടമായ് തീർന്നീടാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4)ആത്മനിറവിന്നായ് ഒരുങ്ങീടാംആത്മബലം ദൈവം തരുമല്ലോസകലരേയും ശിഷ്യഗണത്തിൽചേർത്തീടാനായ് വേലചെയ്യാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4)ക്രിസ്തു സഭയെ പണിയുവാനായ്സകലരേയും ശിഷ്യഗണത്തിൽചേർത്തീടാനായ് വേലചെയ്യാംഎഴുന്നേറ്റിടാം പോയിടാം(4);­

Read More 

യേശുവിൻ പൈതലല്ലോ ഞാൻ

യേശുവിൻ പൈതലല്ലോ ഞാൻയേശുവിൻ പൈതലല്ലോയേശുവിൻ പൈതലല്ലോ ഞാൻഎൻ യേശുവിൻ പൈതലല്ലോഎന്നുടെ മനമൊന്നു തേങ്ങുമ്പോൾഅപ്പാ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ(2)എന്നുടെ ചാരത്തായി വന്നിടുന്നുമാറോടു ചേർത്തെന്നെ അണച്ചിടുന്നുയേശുവിൻ പൈതലല്ലോ…എന്നുടെ കാലുകൾ ഇടറിടാതെ നന്മതൻ വഴികളിൽ നടത്തിടുന്നു (2)പിതാവിൻ സ്നേഹം തന്നിടുന്നുവീഴാതെ എന്നും കരുതിടുന്നു യേശുവിൻ പൈതലല്ലോ…നന്മ അല്ലാതൊന്നും ചെയ്യുകില്ലആത്മാവാൽ നിറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോൾ(2)അപ്പാ യേശു അപ്പാ ….അപ്പാ… എൻ യേശു അപ്പാ…യേശുവിൻ പൈതലല്ലോ…

Read More 

യേശുവിൻ പിൻപേ പോകുന്നിതാ ഞാൻ

യേശുവിൻ പിൻപേ പോകുന്നിതാ ഞാൻ (3)പിന്മാറാതേ ഞാൻ മാറാതെ2 കള്ളസോദരർ നിന്ദിച്ചെന്നാലുംയേശുവിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും;- യേശു…3 കഷ്ടമെന്നിൻപം നഷ്ടമെൻ ലാഭംയേശു അത്രേ എനിക്കെല്ലാം;- യേശു…4 ഈ ലോക ലാഭം ചേതമെന്നെണ്ണിപോരാടും ഞാൻ പോരാടും ഞാൻ;- യേശു…5 ലോകമെൻ പിൻപേ ക്രുശെന്റെ മുൻപേപിൻനോക്കാതെ ഞാൻ നോക്കാതെ;- യേശു…6 സ്നേഹിതരെന്നെ തള്ളിയെന്നാലുംപിന്മാറില്ല ഞാൻ മാറില്ലാ;- യേശു…7 തൻവിളികേട്ടു എല്ലാം ഞാൻ വിട്ടുഖേദമില്ല ഖേദമില്ല;- യേശു…8 യേശു എൻ ആശ സീയോനെൻ ലാക്ക്‌പിന്മാറുമോ ഞാൻ മാറുമോ;- യേശു…

Read More