Collection of 4000+ Christian Songs and Lyrics Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

Category Archives: Malayalam

യിസ്രായേലിൻ സേന നായകനേശു രാജൻ

യിസ്രായേലിൻ സേന നായകനേശു രാജൻപരിപാലകൻ എന്നാത്മ കാവൽക്കാരൻമയങ്ങുകില്ല തെല്ലും ഉറങ്ങുകില്ലഒരു നാളും എന്നെ കൈവെടിയുകില്ല…ഒരു സൈന്യം എൻ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലുംപിൻവാങ്ങുകില്ലൊരു നാളിലും ഞാൻയഹോവ എന്നുമെൻ ജീവബലംഎൻ ഹൃദയം തെല്ലും കുലുങ്ങുകയില്ല…കൂരിരുൾ താഴ്-വര നടുവിൽ നടന്നീടിലുംകർത്തൻ കരമെനിക്കവലംബമേ!പഴി ദുഷി നിന്നകൾ പെരുകീടുമ്പോൾപരത്തിലെൻ പ്രതിഫലം ഏറിടുന്നേ!മരുവിലെൻ സഹായവും പരിചയും കോട്ടയുമേഏകനായ് എന്നെ നടത്തുവാൻകൃപയൊന്നു മാത്രമെൻ ആധാരമേ!യേശുവെപ്പോൽ ഞാനും ജീവിക്കുവാൻ…അകലെയെൻ ആനന്ദ പുരമിതാ കാണുന്നു ഞാൻഅവിടമാണേഴയിൽ പ്രിയ ഭവനംമരണത്തിൻ ശക്തിയെ ജയിച്ചു ഞാനുംഅനശ്വരമാം ഗേഹം പൂകീടുമേ!

Read More 

യിസ്രയേലിന്റെ രാജാവേ സർവ്വ

യിസ്രയേലിന്റെ രാജാവേസർവ്വ വെളിച്ചത്തിനും ഉടയവനെഅങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേഎന്നിലൂടെ ഒഴുകണമേ(2)ദൈവത്മാവേ പരിശുദ്ധത്മാവേനിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേഅങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ1 ചെന്നായ് നടുവിലും ഒരു കുഞ്ഞാടെപോൽഎങ്ങും നിൻ വെളിച്ചം പകർന്നിടുവാൻആത്മ നിറവെന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേആത്മ ശക്തി എന്നിൽ പകരണമേ(2);- 2 ഭുതങ്ങൾ ഓടിടും നിൻ ആത്മാവിനാൽരോഗങ്ങൾ മാറിടും നിൻ ശക്തിയാൽദേശങ്ങളും കീഴടങ്ങിടുമെനിൻ ആത്മ നിറവെന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ(2);-3 അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻഭൂമിയിലെങ്ങും സാക്ഷിയാകാൻപ്രതികുല കാറ്റിൽ വീണിടാതെശക്തിയോടെ കുതിച്ചു മുന്നേറുവാൻ(2);-

Read More 

യോഗ്യനല്ല ഞാൻ അപ്പനാണേ എന്റെ

യോഗ്യനല്ല ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിൻ മകൻആകുവാൻ യോഗ്യനല്ല (2)കാൽവറിയിലെ ത്യാഗത്തിനാലെഎന്നെയും യോഗ്യനാക്കി (2)അപ്പനാണേ എന്റെ താതനാണെഅവൻ എന്റെ മാത്രം ആണേ (2)2 നിന്നതല്ല ഞാൻ നിന്നതല്ല നിൽക്കുവാൻഞാനേതും യോഗ്യനല്ല (2)കരിരുംമ്പാണിയാൽ പാടുള്ളപാണിയാൽ എന്നെ നിറുത്തിയതാം (2)3 പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ ആണ്ടിരുന്നെന്നെവെളിച്ചമായി മാറ്റിയവൻ (2)അവൻ എന്റെ യേശു അവൻ എന്റെ താതൻഅവൻ എന്റെ സർവ്വവുമേ (2)4 യേശു എൻ സങ്കേതം എൻ കോട്ടയും ആശ്രയം യേശുവിൽ മാത്രമാണെ (2)അവൻ എന്റെ വൈദ്യനും രോഗത്തിന് ശാന്തിയും ആരിലും ഉന്നതൻ നീ(2)5 […]

Read More 

യോഗ്യതയില്ലേശുവേ യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ

യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കു യേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രംപുകഴുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലിയേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ ദിവ്യ കരുണ മാത്രംഇനിയും കാക്കണം ഇനിയും പുലർത്തണംഇനിയും നടത്തണം തിരുഹിതംപോൽ (2 )കാലുകൾ ഏറെ വഴുതിടുമെന്നെൻഹൃദയത്തിൽ തോന്നിടും വേളകളിൽകാലിനു ദീപമായി പാതയ്ക്കൊളിയായ്തിരുവചനം എന്നെ നടത്തിടേണം (2)യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രംആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചാർത്തിടുവാനായ് കാൽവരിദർശനം എന്നും മുമ്പിൽകണ്ടിടുവാനായ് കൃപയേകിടേണംപ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം (2)യോഗ്യതയായ് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലേഴയ്ക്കുയേശുവേ നിൻ തിരു സ്നേഹം മാത്രം പുകഴുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലിയേഴയ്ക്കു യേശുവേ നിൻ […]

Read More 

യോഹന്നാൻ ചാരിയ തിരുമാർവ്വിൽ

യോഹന്നാൻ ചാരിയ തിരുമാർവ്വിൽ ഞാനും ചാരേട്ടൻ യേശു ദേവാആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദനങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ…1 വ്യാധികൾ കൊണ്ടു വലഞ്ഞവരെആധികൾ നീക്കി നീ സൗഖ്യമാക്കി (2)ആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ… (2)2 മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നായിരങ്ങൾമനസ്സലിഞ്ഞവർക്കു നീ അപ്പമേകി (2)ആഹൃത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദങ്ങൾഎന്നിലും നിറയട്ടെൻ യേശു ദേവാ…(2)3 കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞതാൽ ഭ്രഷ്ടരായി ഉറ്റവർ പോലും വെറുത്തവരെ (2)സ്നേഹത്തിൻ കൈ നീട്ടി ചേർത്തവനേനിറയ്ക്ക നീ എന്നെ ആ സ്നേഹത്തിനാൽ (2)4 ക്രൂശിൽ നിൻ പാണി തുളച്ചവർക്കായി “പൊറുക്കണേ” […]

Read More 

യേശുവില്ലാത്ത ജീവിത പടക്

യേശുവില്ലാത്ത ജീവിത പടക്ഇരമ്പും ആഴിയിൽ മുങ്ങുംകരതേടി അലയും നൗകയാം നിന്നെതേടി വരുന്നവൻ പിൻപേദുഃഖിത മാനസം കണ്ടു നിന്നരികിൽഓടിവരും നിൻ സ്വർഗ്ഗപിതാഓരോ നാൾ നിൻ പാപത്തിൻ ഭാരങ്ങൾഓടി മറയും തൻ നിണത്താൽകാലങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെയില്ലകൃപയിൻ യുഗവും തീർന്നിടാറായ്കാൽവരിനാഥനിൻ സ്നേഹത്തിൻ ശബ്ദംകാതുകളിൽ ഇന്ന് മുഴങ്ങുന്നില്ലേ?

Read More 

യേശുവിന്റെ സ്നേഹം (കൂടെ ഉള്ളവൻ )

യേശുവിന്റെ സ്നേഹംഅതു മാത്രം മതിയെനിക്ക്‌(4)ആപത്തിലും ആനന്ദത്തിലുംആ സ്നേഹം മതിയെനിക്ക് (2)ആ സ്നേഹം മാത്രം മതിയെനിക്ക്ആ കൃപ മാത്രം മതിയെനിക്ക് (2)ആകുല വേളയിൽ ആശ്വാസമേകും നിൻസാന്നിധ്യം മതിയെനിക്ക് (2)2 എന്റെ രോഗത്തെ തൊടുവാൻ ശക്തനായവൻ എന്റെ പാപത്തെ നീക്കുവാൻ മതിയായവൻ (2)കൂടെ ഉള്ളവൻ കൂടെ ഉള്ളവൻകരം തന്നു നടത്തുവാൻ കൂടെ ഉള്ളവൻ (2)(ആ സ്നേഹംമാത്രം…) 3 കാൽവറി ക്രൂശിലെ കരുതൽ ഓർത്താൽ നടത്തിടുന്നു എന്നെ പുലർത്തിടുന്നു(2)യേശുവല്ലോ എൻ ആശ്രയംയേശുവല്ലോ എൻ നല്ല സഖി (2)(യേശുവിന്റെ സ്നേഹം…)

Read More 

യേശുവിൻ കൂടെ എൻ ഇഹവാസം

യേശുവിൻ കൂടെ എൻ ഇഹവാസം ധന്യനായ് ധന്യനായ് ഞാൻ ധന്യനായ്നിൻ കൃപ മാത്രം എന്നെ ഞാനാക്കി ജീവനെ തന്നെന്നെ സ്നേഹിച്ച നാഥാ(2)1 കുളിർ മഴ പോലെ നിൻ സ്നേഹംമൃദു സ്വരമായ് നിൻ ശബ്ദംഎന്നാത്മാവിൽ ഒഴുകിവന്നു(2);- യേശുവിൻ…2 എന്നെ തഴുകും തിരു കരങ്ങൾചൂടേകും തിരുമാർവിൽ ഞാൻ എന്നും അങ്ങിൽ എന്നും ചാരീടുന്നു (2);- യേശുവിൻ…3 നിൻ കൃപ മാത്രം എന്നെ ഞാനാക്കി ജീവനെ തന്നെന്നെ സ്നേഹിച്ച നാഥാ (2)ജീവനെ തന്നെന്നെ സ്നേഹിച്ച നാഥാ;- യേശുവിൻ…

Read More 

യേശുവോടുകൂടെ എന്റെ ലോകവാസമേ

യേശുവോടുകൂടെ എന്റെ ലോകവാസമേക്ലേശം കൂടെ ഉണ്ടേശു പാതയിൽഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടാം…വല്ലഭന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടാംയേശു ഉള്ളിലുള്ള കൂട്ടമേ…ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടാം…കഷ്ട-നഷ്ട പീഡനങ്ങൾ ഇഷ്ടമാകണംകഷ്ടമേറ്റ ക്രിസ്തു കൂടെ വാഴുവാൻഅന്യരെങ്കിലും ഭൂവിൽ നമ്മൾ ധന്യരാംമന്നനേശുവിൻ പൊന്നു മക്കളാകയാൽയേശുവിന്റെ പാതയിൽ നീ ഏകനാകുമോ?സാക്ഷികൾ സമൂഹം കൂടെയില്ലയോ?യേശുവിന്റെ പാതയിൽ നിരാശയെന്തിന്?ആശ്വാസത്തിൻ നാഥനില്ലയോ?

Read More 

യേശുവിൻ കൂടെയുള്ള വാസം

യേശുവിൻ കൂടെയുള്ള വാസംഓർത്തിടുമ്പോൾ എനിയ്ക്കാനന്ദമേആനന്ദമേ എനിയ്ക്കാനന്ദമേയേശുവിൻ കൂടെയുള്ള വാസമോർത്താൽആനന്ദമേ എനിയ്ക്കാനന്ദമേ1 മുൾമുടി ധരിച്ചോനെ അന്നു ഞാൻപൊൻകിരീടധാരിയായ്‌ കണ്ടീടുമേ(2)കണ്ടീടുമേ ഞാനെൻ കണ്ണുകളാൽപൊൻകിരീടധാരിയായ്‌ കണ്ടീടുമേ;അന്നവനെൻ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരെല്ലാംതുടച്ചീടുമേ തന്റെ പൊൻകരത്താൽ(2);-2 ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻസർവ്വമഹത്വത്തിനും യോഗ്യൻ നീയേ(2)കോടാകോടി ദൂതസൈന്യത്തോട്‌നാമും ചേർന്നു ആർത്തുഘോഷിച്ചിടും;പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നീ മാത്രമെന്ന്‌ആർത്തിടുമേ ഒന്നായ്‌ അത്യുച്ചത്തിൽ(2);-

Read More